...

Πολιτική Επιστροφών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη αντικατάστασης ελαττωματικού προϊόντος με επιβάρυνση της ιδίας εξολοκλήρου για το κόστος των μεταφορικών. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Δεν θα πρέπει να έχουν περάσει 20 ημερολογιακές ημέρες από την έκδοση του παραστατικού αγοράς
  2. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση, όπως και η συσκευασία του.
  3. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο το ίδιο προϊόν για την αντικατάσταση του ελαττωματικού, ο πελάτης δύναται να χρησιμοποιήσει το ίδιο ποσό για αγορά άλλου προϊόντος της εταιρείας εντός 5 εργάσιμων ημερών, σε διαφορετική περίπτωση το αντίστοιχο ποσό θα πιστώνεται σε λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο πελάτης εντός 5 ημερολογιακών ημερών.
  4. Το ελαττωματικό προϊόν θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο σε περίπτωση επαγγελματία μαζί το απαραίτητο δελτίο αποστολής. Χωρίς παραστατικό καμία επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή.

Για λόγους υγιεινής, σε ορισμένα προϊόντα δεν γίνονται επιστροφές κάτι που αναφέρεται και στην περιγραφή των συγκεκριμένων προϊόντων.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.