1. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.
  2. Η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχονται από τους χρήστες σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες που θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό της, μόνο στον βαθμό όμως που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία και αποκλειστικά για την υποστήριξη, εκτέλεση και λειτουργία του προγράμματος επιβράβευσης. Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε οποιονδήποτε τρίτο, που δεν είναι εξουσιοδοτημένος από αυτήν στο πλαίσιο λειτουργίας του παρόντος προγράμματος.
  3. Η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που οι τελευταίοι διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους χρήστες μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την υλοποίηση του σκοπού του προγράμματος επιβράβευσης, εκτός εάν επιβάλλεται η τήρηση των δεδομένων κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
  4. Οι χρήστες διατηρούν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα, δικαίωμα ενημέρωσης, συμπλήρωσης ή διόρθωσης τυχόν ανακριβών ή ελλειπόντων προσωπικών στοιχείων, καθώς και δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας ή της φορητότητας τους. Τα ανωτέρω δικαιώματα, καθώς και η υποβολή οποιωνδήποτε άλλων αντιρρήσεων, μπορούν να ασκηθούν εγγράφως, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@snbhellas.com
  5. α. Για λόγους χρηστικότητας, διαφήμισης και βελτιωμένης απόδοσης και λειτουργίας του προγράμματος επιβράβευσης, στην ιστοσελίδα μας γίνεται χρήση μικρών αρχείων (cookies), τα οποία αποθηκεύονται σε κάθε συσκευή των χρηστών, όποτε αυτοί επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Εταιρείας. Κατά την είσοδο των χρηστών στην ιστοσελίδα, θα εμφανισθεί ένα προειδοποιητικό πλαίσιο (banner), το οποίο θα ζητά την συγκατάθεσή τους για την χρήση των cookies. Επισημαίνεται ότι ο αποκλεισμός όλων των cookies ή η απενεργοποίηση ορισμένων κατηγοριών από αυτά ενδέχεται να δυσχεράνει την δυνατότητα παροχής ορισμένων υπηρεσιών που προσφέρει το πρόγραμμα επιβράβευσης. Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που αποθηκεύονται με την χρήση των cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος επιβράβευσης και στοχεύουν στην βέλτιστη δυνατή εμπειρία των χρηστών.

β. Για την λειτουργία του προγράμματος επιβράβευσης, χρησιμοποιούνται οι κάτωθι τύποι cookies:

  1. i. Απολύτως απαραίτητα cookies: είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του προγράμματος επιβράβευσης, και χωρίς αυτά η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.
  2. ii. Cookies λειτουργικής απόδοσης: χρησιμεύουν στην συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας από τους εγγεγραμμένους χρήστες, την πλοήγηση και την χρήση της ιστοσελίδας από αυτούς. Τα cookies αυτά χρησιμεύουν, επίσης, στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των λειτουργικών σφαλμάτων της ιστοσελίδας της Εταιρείας.

iii. Cookies διαχείρισης προφίλ: χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύονται οι πληροφορίες που εισάγονται κατά την δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ώστε να μην χρειάζεται να εισάγονται εκ νέου σε κάθε επόμενη είσοδο στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

  1. iv. Cookies διαφήμισης: χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί η εμφάνιση διαφημιστικού περιεχομένου βάσει των προτιμήσεων και των ενδιαφερόντων των χρηστών.
  2. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική cookies, αρκούμενη στην δημοσίευσης της τροποποίησης αυτής στην ιστοσελίδα της.